پروژه ها

تولید،فروش و نصب موفق بیش از 24000 دستگاه از سال 1383 تا 1395 در سراسر کشور.
برخی از مشتریان صاب:

بیش از 700 جایگاه سوخت در سراسر کشور

و ده ها هزار مرکز تجاری،اداری تفریحی در سراسر کشور

حضور چشمگیر در بازار های آسیا و اروپا:

صادرات به کشورهای آلمان ،انگلیس،کانادا،فرانسه،اسپانیا،روسیه،قزاقستان،ترکیه،گرجستان،ارمنستان،امارات،عراق