دانلود نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار های انواع پردازشگرهای تابلو روان:

نرم افزار winrar (English)

نرم افزار ویژه تابلو های روان تک رنگ با پردازشگر HD-ورژن 2013 دانلود
نرم افزار ویژه تابلو های روان تک رنگ با پردازشگر HD-ورژن 2014 دانلود
نرم افزار ویژه تابلو های روان تک رنگ با پردازشگر HD-ورژن 2016 دانلود
نرم افزار ویژه تابلو های روان تک رنگ با پردازشگر QP-ورژن V3 2014. دانلود
نرم افزار ویژه تابلو های روان تک رنگ با پردازشگر QP-ورژن V4.2016 دانلود
نرم افزار ویژه تابلو های روان تک رنگ با پردازشگر TF- PowerLED دانلود

 

دانلود راهنمای تابلو روان های کیبوردی:

 

راهنمای راه اندازی تابلوهای روان اسمارت SAB-ورژن 2004 دانلود
راهنمای راه اندازی تابلوهای روان اسمارت SAB-ورژن های M و H دانلود
راهنمای راه اندازی تابلوهای روان اسمارت SAB-ورژن های MM و  HH دانلود

 

دانلود رایگان نرم افزارهای انواع پردازشگر  تلویزیون شهری:

نرم افزار ویژه تلویزیون های شهری  با پردازشگر LINSIN- LEDStudio دانلود
نرم افزار ویژه تلویزیون های شهری  با پردازشگر Huidu - LedArt دانلود
نرم افزار ویژه تلویزیون های شهری  با پردازشگر Huidu - HDPlayer دانلود
نرم افزار ویژه تلویزیون های شهری  با پردازشگر Color Light - LEDShow دانلود